Who is Percy Jackson’s father?

Apollo
Zeus
Hephaestus
Poseidon

Trivia Crack Answers Main Page