Who wrote the novel ‘Crime and Punishment’?

Leo Tolstoy
Fyodor Dostoyevski
Anton Chekhov
Vladimir Navokov

Trivia Crack Answers Main Page