What’s the name of the current Dalai Lama?

Gendun Drup
Thubten Wangcheng
Li Keqiang
Tenzin Gyatso

Trivia Crack Answers Main Page