Who was Naruto’s first sensei?

Kakashi Sensei
Iruka Sensei
Jiraya Sensei
Minato Sensei

Trivia Crack Answers Main Page